top of page

מימוש זכויות רפואיות

ציבורי·397 חברים

*מה ההבדל בין נכות רפואית לבין דרגת אי כושר*

אחוז הנכות הרפואית הוא אחוז הנכות שקובעת הוועדה הרפואית לנכות כללית לכלל הליקויים הרפואיים מהם אנו סובלים ולפי חומרתם. האחוז נקבע לפי רשימת ליקויים, הכוללת ליקויים שונים בדרגות חומרה ואחוזים שונים. כך למשל, ללחץ דם בחומרה קלה נקבעים 10% וללחץ דם בחומרה קשה עם השלכות על מצב הלב - נקבעים 40%.

אחוז הנכות הרפואית כשלעצמו אינו מזכה בקצבת נכות, אך הוא תנאי הכרחי לקביעת אובדן הכושר להשתכר ודרגת אי-הכושר. אחוז הנכות הרפואית הכולל חייב להיות בחומרה משמעותית כדי שיהיה אפשר לדון בדרגת אי הכושר. ניתן לומר שקביעת הנכות הרפואית היא תנאי סף לבדיקת דרגת אי כושר השתכרות.

דרגת אי-הכושר, המוגדרת באחוזים, מבטאת באיזו מידה (מלאה, חלקית או בכלל לא) איבד נכה את כושרו לעבוד ולהשתכר (לעקרת בית נבדק כושרה לתפקד במשק הבית). אדם יהיה זכאי לקצבת נכות רק אם תיקבע לו דרגת אי כושר. הגורמים העיקריים המשפיעים על דרגת אי-הכושר הם הנכות הרפואית וחומרתה, השכלה, מקצוע, ניסיון תעסוקתי ועוד.

קיימות 4 דרגות למידת אובדן הכושר: 60%, 65%, 74%, ו-100%. דרגת אובדן הכושר בשיעור של 100% מזכה את האדם בסכום הקצבה המרבי.


להלן סכומי הקצבאות:

סכום קצבת הנכות החודשית הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך :

דרגה מלאה (100% או 75%) - קצבה חודשית מלאה בסך 3,700 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 74% - קצבה חודשית חלקית בסך 2,522 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 65% - קצבה חודשית חלקית בסך 2,273 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 60% - קצבה חודשית חלקית בסך 2,135 ש"ח .


תוספת עבור ילדים

התוספת משולמת עבור שני הילדים הראשונים, שעונים על אחד מהתנאים האלה:

עדיין לא מלאו להם 18 שנים.

הם משרתים בצבא או בשירות לאומי, ועדיין לא מלאו להם 24 שנים.

הם עונים להגדרה של ילד על פי חוק ביטוח זקנה.


סכום התוספת עבור הילדים הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך:

דרגה מלאה (100% או 75%) - סכום התוספת הוא 954 ש"ח .

דרגה חלקית בשיעור 74% - סכום התוספת 706 ש"ח .

דרגה חלקית בשיעור 65% - סכום התוספת 620 ש"ח .

דרגה חלקית בשיעור 60% - סכום התוספת 572 ש"ח .

תוספת עבור בן/בת זוג

התוספת משולמת עבור בן/ בת זוג שעונים על שני התנאים האלה:

סכומי ההכנסה של בן הזוג הם עד 6,014 ש"ח ברוטו בחודש.

בן הזוג אינו מקבל קצבה אחרת.


סכום התוספת עבור בן/ בת זוג הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך:

דרגה מלאה (100% או 75%) - סכום התוספת הוא 1,192 ש"ח .

דרגה חלקית בשיעור 74% - סכום התוספת הוא 882 ש"ח .

דרגה חלקית בשיעור 65% - סכום התוספת הוא 775 ש"ח .

דרגה חלקית בשיעור 60% - סכום התוספת הוא 715 ש"ח .


רק בריאות

רז גלבוע, עו"ד


https://www.razglaw.com/מי אנחנו

מימוש זכויות רפואיות כל מה שרציתם לדעת על מימוש הזכויות ה...

חברים

נושאים

bottom of page