top of page

היערכות לתום שנת המס 2021


שנת המס 2021 מתקרבת לסיומה - להלן מקצת ממכלול הפעולות שלבעלי עסקים מומלץ לבצען עד לתאריך 31.12.21:- ספירה פיזית של הקופה וקופה קטנה ובדיקת התאמתן לרישום בספרים, נכון לתאריך 31.12.21.- ספירת מלאי ,נכון לתאריך 31.12.21 .

- בדיקת אפשרויות הפקדות לקרן השתלמות ופנסיה כדי להנות בצורה מיטבית מזיכוי וניכוי ממס בהתאם.

- בדיקת עמידה בהוראות ניהול ספרים (עיסוק, גובה מחזור , מספר עובדים בעסק ועוד) .

- סכומי מס הכנסה בגין 2021 שישולמו עד תאריך 31.1.21 – פטור מלא מהפרשי הצמדה וריבית.

- בעל עוסק פטור- יש לבדוק עמידה בגובה המחזור השנתי המתיר המשך פעילות כעוסק פטור.

- הפקת אישורי יתרות חשבונות בנקים, הלוואות ,נכסים והתחייבויות ,נכון לתאריך 31.12.21 .

- תשלום ע"ח מקדמות ביטוח לאומי 2021 ו/או חובות עבר ו/או תשלום בגין חודש 12.21 שישולמו עד 31.12.21 יוכרו בניכוי בשנת המס 2021.

- מומלץ לבעל העסק לדאוג להכנת פרוטוקולים ,בהתאם לסוג הפעילות, לקראת סוף שנת המס בגין העסק ,עובדיו וגורמים נוספים כגון ספירת קופה וקופה קטנה, מלאי, חיוב בריבית על הלוואות שניתנו ע"י העסק לגורמים שונים (עובדים, בעל המניות, חברות קשורות, צד ג' ועוד).


הפעולות הנ"ל הינן כלליות בלבד ואינן מהוות יעוץ כלשהו ומומלץ לפנות למייצג לקבל הסברים מעמיקים לגבי הפעולות שעל בעלי העסקים לנקוט לקראת תום שנת 2021.14 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page