top of page

כלכלה ומימון

:פוסטים בנושא

לשנות מחירים (גם הורדה וגם העלאה) תוך בטחון בהגדלת הרווח

חיים רוזנט

לשנות מחירים (גם הורדה וגם העלאה) תוך בטחון בהגדלת הרווח


מנהלים רבים סבורים שאם הם יעלו מחירים הלקוחות יעזבו, כי גם כך קשה להחזיק אותם.


ואם יעזבו לקוחות או יקטינו את קניותיהם, אז בוודא יגרמו לחברה הפסדים או יקטנו הרווחים.


המנהלים גם סבורים שאם הם דוקא יורידו מחירים, יוכלו להגדיל את כמויות המכירה ואז הרווח יגדל.


המנהלים גם סבורים שהם מכירים היטב את השוק שלהם ומבינים מתי ובכמה לבצע שינויים במחירים.


דעה זו גורמת לאחד מהמצבים, ובמשך הזמן לכל המצבים הבאים:

א קיפאון במחירים – וכך מנציחים מצב גרוע או מחמיצים הזדמנות לצמוח.

ב הורדת מחירים שאמנם מביאה להגדלת הכמות אבל תתפלאו, במקרים רבים, גם להורדת הרווח !!!

ג העלאת מחירים – שמביאה להורדת הכמות אך במקרים רבים גם להורדת הרווח !!!!


והגרוע מכל הוא, שלא חשוב מה שתעשו, לעולם לא תדעו מה באמת קרה לרווח התקופתי ומה גרם לכך.


אז מהן השאלות שמנהל צריך לשאול את עצמו ?

האם להעלות את המחירים ? האם להוריד את המחירים ? מתי לעשות זאת ?

ואם כבר להעלות או להוריד את המחירים

האם לכל המוצרים/הלקוחות ? האם לקבוצת מוצרים/לקוחות מסויימת ? האם בבת אחת או בהדרגה ?

האם לפני החגים או לאחר החגים ?

ואם כבר הוחלט למי ומתי ובאיזה קצב

האם להודיע ללקוחות ? ואם כן אז כיצד להודיע ? כיצד להבטיח שהמוניטין לא ייפגע ?

כיצד להבטיח שלקוחות לא ירגישו מקופחים בגין קניות קודמות?


עד כאן השאלות. ומה עם הפתרונות ?

הפתרונות אצלנו ויחד אתכם:

פיתחנו מערכת באמצעותה מזהים את המינון הנכון לשינוי במחירים תוך בטחון בהגדלת הרווחיות.

הפתרון משלב שימוש בתוכנה שפותחה לצורך זה, ניתוח מצב קיים, שאלונים למקבלי ההחלטות והדרכה

עד הסוף (המתוק) . המערכת הוכיחה הצלחות בעסקים מגוונים ויכולה להתאים לכל חברה.


שלבים בתהליך

1. הכרות עם החברה והנפשות האחראיות על המכירות, הצגת תכנית העבודה והשלבים

2. הפקה וניתוח נתוני תקופה של מספר חודשים/שנים

3. הפעלת שאלונים רלבנטים (על פי מודל קיים) לאנשי המכירות (לא ללקוחות).

4. ניתוח תוצאות השאלונים המשמשות את התוכנה

5. הפעלת התוכנה תוך שימוש בנתוני השאלונים, קבלת תוצאות במקום

על פי התוצאות –המשך התהליך:

6. החלטה על השינוי במחיר בכל אחת מקבוצות המוצרים או קבוצת לקוחות

7. בדיקת השלכת השינויים המתוכננים על ההוצאות הקבועות והשלמת תחשיב הרווח

8. הדרכה כיצד להציג את השינוי בפני המוכרים וכיצד הם יציגו זאת בפני הלקוחות

bottom of page